Harvesting near Muktinath, Annapurna Region

Nepal

Harvesting near Muktinath, Annapurna Region

$145.00