Ancient Phugtal Monastery, Zanskar

Ladakh

Ancient Phugtal Monastery, Zanskar

$145.00